Privacyrichtlijn

Deze richtlijn geldt voor FleetCor Technologieen B.V. en haar ondernemingsgroep (hierna collectief "FLEETCOR" genoemd) en de door hen geëxploiteerde websites.

FLEETCOR respecteert uw privésfeer. Wij beschermen de privésfeer van alle personen die ons hun contactgegevens en persoonlijke gegevens ter beschikking stellen. In deze privacyrichtlijn leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij vastleggen, hoe die gegevens worden gebruikt, aan wie die worden doorgegeven en welke inspraak u heeft in de manier waarop wij deze gegevens gebruiken. Bovendien wordt beschreven met welke maatregelen wij de veiligheid van uw gegevens garanderen en hoe u contact met ons kunt opnemen, wanneer u vragen over de privacybescherming heeft.

Onze maatregelen voor de privacybescherming kunnen verschillen per land waar wij actief zijn om rekening te kunnen houden met de lokale gebruiken en wettelijke eisen. Fleetcor’s data verwerking voldoet aan alle richtlijnen volgens ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

FLEETCOR houdt zich aan de bepalingen van de raamovereenkomst "EU Safe Harbor" van het U.S. Department of Commerce over het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens uit de landen van de Europese Unie. FLEETCOR heeft zich via een certificering verplicht om de bepalingen van de overeenkomst "EU Safe Harbor" met betrekking tot mededelingen, keuzemogelijkheden, doorgifte, veiligheid, data-integriteit, toegangsrechten en handhaving na te leven. Verdere informatie over het Safe Harbor-programma en over de certificering van FLEETCOR vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/.

Vastgelegde gegevens

Als aanbieder van betalingsdiensten en andere vormen van dienstverlening is er mogelijkerwijze sprake van een directe relatie tussen ons en u, waarbinnen u ons wellicht persoonlijke gegevens ter beschikking stelt.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u ons uw persoonlijke gegevens beschikbaar stelt, wanneer u een door FLEETCOR aangeboden product aanvraagt, wanneer u FLEETCOR om informatie vraagt, deelneemt aan reclame-acties of enquêtes, een product bestelt, solliciteert naar een baan bij FLEETCOR of anderszins met ons communiceert. Wanneer u ons deze gegevens ter beschikking stelt , bent u niet meer anoniem. Bij een aanvraag voor een zakelijke relatie en gedurende een dergelijke zakelijke relatie ontvangen wij persoonlijke informatie over u van financiële instellingen en andere ondernemingen die bij uw transacties betrokken zijn. Het is ook mogelijk dat wij informatie over u ontvangen van bedrijven die betalingsverkeer afhandelen, van publiek toegankelijke informatiesystemen, van kredietbeoordelaars en van economische voorlichtingsdiensten.

Wanneer u via onze websites of via een van onze verkooppartners producten of diensten van FLEETCOR aanvraagt, verklaart u zich er akkoord mee om ons de op u betrekking hebbende zakelijke en/of persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen.

FLEETCOR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie die u vrijwillig over uzelf prijsgegeven heeft in discussies op ons forum of tijdens publiek toegankelijke interacties.

De aan ons beschikbaar gestelde informatie bevat onder meer:

 • Contactgegevens (bijv. naam, postadres, e-mailadressen en telefoon- en faxnummers)
 • Zakelijke contactgegevens (bijv. de functie binnen een bedrijf, afdeling en naam van de werkgever)
 • Gegevens van de (co-)aanvrager (bijv. naam, postadres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers, oprichtingsdatum, geboortedatum en identificatienummers)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Creditcardgegevens
 • Financiële gegevens (bijv. informatie over uw bankrekening en info die afkomstig is uit een kredietwaardigheidsrapport)
 • PIN-code of toegangscode
 • Contactgegevens van andere personen (bijv. vrienden), waarmee wij in uw opdracht contact moeten opnemen
 • Door u beschikbaar gestelde content (bijv. commentaren)
 • Gegevens over uw werkactiviteiten
 • Een eenduidige aanduiding van een mobiel apparaat
 • Gebruikersnamen in social media (bijv. de Facebook-ID)
 • geo-positie-informatie
 • Verdere gegevens (bijv. inkoopgedrag en voorkeuren, taalvoorkeuren, leeftijd, geboortedatum, geslacht en huwelijkse staat)

Vastgelegde anonieme gegevens

Bij het bezoek aan onze websites wordt bepaalde informatie over de bezoekers vastgelegd met behulp van geautomatiseerde diensten zoals cookies en web beacons. De op deze manier vastgelegde gegevens omvatten bijvoorbeeld uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem, eerder opgeroepen URL's, gegevens over de activiteiten op een website en data en uurtijden van het bezoek aan de website. Een "cookie" is een tekstbestand dat door een webserver op de harde schijf van een computer wordt opgeslagen. Een "web beacon", ook bekend als internet-tag, pixel-tag of transparante GIF, dient voor de doorgifte van informatie aan een webserver. Wij gebruiken cookies en andere internettechnologie om uw online-beleving te verrijken door het beheer van onze website en contactprogramma's. Cookies bevatten op zichzelf geen gegevens die te herleiden zijn tot u als individuele persoon.

Cookies

Indien uw browser zo is ingesteld dat hij cookies accepteert, slaan wij eventueel kleine hoeveelheden gegevens op uw computer op die aangeven welke delen van onze websites u heeft bezocht en welke functies u het meest aanspreken. Wij kunnen dan de content zodanig aanpassen dat deze aan uw interesse tegemoet komt. Het is ook mogelijk dat wij cookies gebruiken om geautoriseerde gebruikers te identificeren, zodat u niet elke keer uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren. Wanneer u het ons mogelijk maakt beter te begrijpen hoe u onze website gebruikt, dan kunnen cookies ervoor zorgen dat uw online ervaring beter en relevanter wordt.

De cookies die wij op uw computer opslaan, zijn niet toegankelijk op de websites van andere bedrijven.

De meeste browsers stellen de gebruiker in staat om de veiligheidsinstellingen zodanig aan te passen dat de browser cookies accepteert of weigert. Gebruikers die onze website bezoeken, hoeven de acceptatie van cookies niet te accepteren, maar zonder cookies kan de toegankelijkheid van bepaalde gedeeltes beperkt zijn en is geen op maat gesneden navigatie mogelijk. Gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies en over de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, vindt u in onze cookie-richtlijn.

Web beacons

Zoals veel andere websites ook doen, gebruikt de website van FLEETCOR eventueel web beacons. Web beacons (pixel-tags) helpen ons erbij webverkeer- en bezoekersgedrag op te volgen en de respons op onze reclamemaatregelen te meten. Deze informatie is niet persoonsgebonden en wordt gebruikt om een totaaloverzicht te verkrijgen van de manier waarop bezoekers onze website gebruiken.

Indien u dat wilt, kunt u pixel-tags deactiveren door uw browser zo in te stellen dat hij geen afbeeldingen weergeeft en door JavaScript te deactiveren.

Hoe wij uw contactgegevens en persoonlijke informatie gebruiken

Wij kunnen uw contactgegevens en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om uw aanvragen voor accounts af te handelen, om u over de status van de aanvraag te informeren of om additionele informatie aan te vragen en om lopende aanvragen die gecontroleerd worden, verder te bewerken.
 • om kredietinformatie te verkrijgen, wanneer u een product aanvraagt of achteraf
 • om uw transacties te verwerken
 • om uw online account aan te maken en te beheren en om uw aanvragen te beantwoorden
 • om u tegen bedrog, onbevoegde transacties, vorderingen en andere verplichtingen te beschermen en uw blootstelling aan risico's in goede banen te leiden
 • om onze verplichtingen te kunnen nakomen en u aan uw contractuele verplichtingen jegens ons te kunnen houden
 • om u te voorzien van informatie over onze producten of diensten
 • om u te voorzien van informatie over andere producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn
 • om het u mogelijk te maken interactieve functies van onze diensten te gebruiken
 • om u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • om onze activiteiten af te handelen, te analyseren en te verbeteren (inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het beheer van onze communicatie, de bepaling van de effectiviteit van onze reclame, de analyse van onze producten, diensten en websites, de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van onze websites en de uitvoering van de boekhouding, controlling, facturatie, debiteurenbewaking en incasso)
 • om het gebruik en de verbetering van onze interactieve content te bewaken
 • om data-analyses uit te voeren (inclusief anonimisering van persoonlijke gegevens)
 • om uw interesse in een baan te beoordelen en contact met u op te nemen over een mogelijke arbeidsrelatie
 • om aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, industriële en commerciële normen en onze eigen richtlijnen te voldoen
 • Wij gebruiken de gegevens eventueel ook op andere manieren. Daarop maken wij de gebruiker specifiek attent op het moment dat we de gegevens vastleggen.

Bepaalde transacties maken het noodzakelijk dat u ons belt of dat wij u bellen. Dit kan ook betrekking hebben op online chats. Wij wijzen u erop dat het bij FLEETCOR gebruikelijk is om dergelijke interacties te bewaken en in sommige gevallen op te nemen ten behoeve van de opleiding van personeel of de kwaliteitsborging of als bewijs voor een bepaalde transactie of interactie. Indien wij gesprekken met u opnemen dan zullen wij u hier voorafgaand op attenderen.

Doorgifte van gegevens

Wij verkopen of onthullen geen informatie over u, tenzij dat gebeurt met het oog op hier vermelde doeleinden of tenzij wij het u op het moment van vastlegging van die gegevens hebben meegedeeld. Indien wij wettelijk verplicht zijn hiervoor uw toestemming te vragen, zullen wij uw informatie alleen verkopen of onthullen met uw voorafgaande toestemming.

Wij geven informatie door voor de afhandeling van transacties en processen die verband houden met onze zakelijke relatie. De persoonlijke gegevens worden mogelijkerwijze aan onze dochterbedrijven, tankpasuitgevers, dealers, verwerkers, toeleveranciers en andere organisaties doorgegeven die bij de transacties betrokken zijn. Wij kunnen de informatie ook doorgeven aan onze dienstverleners die in onze opdracht diensten uitvoeren. Wij geven deze dienstverleners niet het recht deze informatie te openbaren, tenzij dat noodzakelijk is om bepaalde diensten in onze naam te kunnen verlenen of aan wettelijke eisen te voldoen. Deze dienstverleners hebben wij contractueel verplicht de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens die zij in onze opdracht verwerken, op aangemeten wijze te beschermen.

Wij kunnen informatie doorgeven aan bedrijven waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. De mogelijkheid bestaat dat deze bedrijven contact met u opnemen om u producten of diensten aan te bieden die voor u interessant zouden kunnen zijn. Indien wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te vragen, zullen wij uw informatie alleen doorgeven aan bedrijven met uw voorafgaande toestemming.

Op onze website kunt u bepaalde functies gebruiken die wij samen met andere bedrijven als partners aanbieden. De mogelijkheid bestaat dat deze functies, waartoe ook social-networking-tools en tools voor de bepaling van geografische locaties kunnen behoren, door derden worden geëxploiteerd die niet gelieerd zijn aan FLEETCOR. Deze externe aanbieders kunnen persoonlijke gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyrichtlijnen gebruiken. Daar waar deze functies aangeboden worden, zijn de betreffende externe aanbieders op de website als zodanig aangeduid en herkenbaar. Wij adviseren u dringend kennis te nemen van de privacyrichtlijnen van deze externe aanbieders, wanneer u van plan bent de betreffende functies te gebruiken.

Voor het geval dat wij ons bedrijf of onze assets geheel of ten dele verkopen of overdragen, behouden wij ons het recht voor persoonlijke gegevens die wij van u in bezit hebben, over te dragen. Mocht zich een dergelijke verkoop of transfer voordoen, dan zullen wij aangemeten inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de ontvanger de door u aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens zal gebruiken op een manier die in overeenstemming is met onze mondiale privacyrichtlijn. Na een dergelijke verkoop of transfer kunt u voor alle vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens contact opnemen met de onderneming waaraan wij deze gegevens hebben overgedragen.

Uw rechten en mogelijkheden

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u in ons bezit hebben, kunt u bepaalde rechten laten gelden. Wij bieden u bepaalde keuzemogelijkheden met betrekking tot de vraag welke persoonlijke gegevens wij van u vastleggen, hoe wij die gegevens gebruiken en hoe wij met u communiceren.

U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens aan FLEETCOR beschikbaar te stellen, wanneer u ervan afziet transacties aan te gaan voor onze producten of diensten. U kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie-identificatienummer aan uw computer te laten toewijzen om zo de bundeling en analyse van via onze websites verzamelde gegevens te verhinderen. Om dit af te stellen, stuurt u ons een e-mail via info@fleetcor.nl. De meeste browsers informeren u erover hoe men nieuwe cookies kan weigeren, hoe men zich kan laten informeren bij ontvangst van nieuwe cookies en hoe men bestaande cookies kan deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u zonder cookies mogelijkerwijze niet alle functies op onze websites in hun volle omvang kunt gebruiken.

U kunt de toezending van marketinginformatie per e-mail op elk gewenst moment laten stopzetten door in de betreffende e-mails op de opzeggingslink te klikken of door contact met ons op te nemen onder info@fleetcor.nl.

U kunt de toezending van marketingmateriaal per post laten beëindigen door de aanwijzingen voor de opzegging op te volgen die u bij bepaalde reclame- en wervingsmiddelen zult aantreffen. U kunt de toezending van reclame per post laten beëindigen door contact met ons op te nemen via info@fleetcor.nl.

U kunt op elk gewenst moment elke eerder aan ons verleende toestemming herroepen en om gerechtvaardigde redenen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen in dat geval dan ook in de toekomst volgens uw wensen handelen. In enkele gevallen kan de herroeping van uw toestemming voor het gebruik of de doorgifte van uw persoonlijke gegevens ertoe leiden dat u geen gebruik meer zult kunnen maken van onze producten of diensten. Neem voor een wijziging van uw instellingen contact met ons op onder info@fleetcor.nl.

Wanneer u in de Europese Economische Zone woonachtig of gevestigd bent, kunnen wij onder andere in de volgende situaties uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, (i) wanneer het om een dienstverlener gaat die namens ons diensten verleent, (ii) wanneer wij onze activiteiten of assets geheel of ten dele verkopen of overdragen, (iii) wanneer toepasselijke wetgeving of juridische procedures een onthulling verplicht stellen, (iv) wanneer strafrechtelijke instanties (OM) of andere overheidsinstanties ons daartoe sommeren, (v) wanneer wij van mening zijn dat een onthulling / openbaarmaking noodzakelijk of aangemeten is om fysieke of financiële schade te voorkomen of in verband met een lopend onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten of gevallen van oplichting / bedrog, of (vi) wanneer dit is toegestaan op basis van de in de van toepassing zijnde nationale regelgeving opgenomen gronden. Wanneer u in de Europese Economische Zone woonachtig of gevestigd bent, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de in deze richtlijn aangegeven doeleinden en volgens andere richtlijnen waarover wij u geïnformeerd hebben, tenzij er een andere wettelijke basis is, bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming, om deze gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Daar waar wetgeving dat verlangt, verzoekt FLEETCOR u op het moment van vastlegging van de gegevens uitdrukkelijk om uw voorafgaande toestemming om (i) persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te verwerken of (ii) om persoonlijke gegevens te verwerken die onder de toepasselijke wetgeving als gevoelige gegevens gelden.

Hoe wij uw gegevens veilig bewaren

FLEETCOR heeft haar hoofdvestiging in de VS. Alle door u beschikbaar gestelde informatie wordt naar een veilige database in de VS verzonden en daar opgeslagen en beheerd. De informatie kan ook naar een veilige database buiten de VS worden verzonden. Wanneer wij uw gegevens naar andere landen doorgeven, beschermen wij die zoals in deze richtlijn beschreven.

De over u vastgelegde gegevens kunnen worden verzonden naar een bestemming buiten het land waar u woont, en daar worden opgeslagen. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden bewerkt door personeel dat zich buiten het land waar u woont, bevindt en dat voor ons of een van onze leveranciers werkt. Tot het takenpakket van deze personen kan o.a. de afhandeling van uw bestellingen behoren, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met dergelijke verzending, opslag en verwerking. Wanneer u informatie over andere medewerkers of personen binnen uw organisatie beschikbaar stelt, is het uw verantwoordelijkheid om veilig te stellen dat u de toestemming van die personen heeft om dit te doen.

Wij zullen geëigende maatregelen nemen om te garanderen dat uw gegevens veilig zijn en behandeld worden volgens deze privacyrichtlijn. FLEETCOR beschikt over een informatieveiligheidsprogramma dat ontwikkeld werd (i) om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens veilig te stellen en te behouden, (ii) om uw persoonlijke gegevens tegen te verwachten dreigingen en gevaren voor hun veiligheid en integriteit te beschermen, (iii) om u tegen onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens of onbevoegd gebruik van uw persoonlijke gegevens te beschermen, hetgeen u of uw onderneming in aanzienlijke mate zou kunnen schaden en (iv) om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. Onze contracten met onze leveranciers en dienstverleners verplichten hen uw persoonlijke gegevens op een vergelijkbare wijze te beschermen.

Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet volledig veilig. Ook wanneer wij ons uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij geen garanties afgeven voor de veiligheid van gegevens die aan onze websites worden doorgegeven; elke verzending is voor uw eigen risico.

Wij nemen aangemeten (o.a. van administratieve, technische en fysieke aard) voorzorgsmaatregelen om de aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens te beschermen. Alle gegevens die u aan ons beschikbaar stelt, worden op onze beveiligde servers opgeslagen. Onze websites die tot u als persoon geleidbare gegevens (o.a. persoonlijke en zakelijke gegevens) verzamelen en vastleggen, zijn beveiligd met SSL-codering (Secured Socket Layers). De meeste browsers informeren u erover welke websites met SSL beveiligd zijn.

In die gevallen waarin wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waarin u zelf een wachtwoord heeft gekozen) dat u in staat stelt bepaalde delen van onze website te gebruiken, bent u zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord niet aan anderen door te geven of te onthullen.

In overeenstemming met het toepasselijke recht zullen wij u op uw verzoek erover informeren welke persoonlijke gegevens wij van u bezitten. U kunt deze gegevens laten actualiseren en eventuele onjuistheden in uw persoonlijke gegevens laten corrigeren. U kunt gegevens - voor zover aangemeten - laten blokkeren of verwijderen. Het recht op toegang tot persoonlijke gegevens kan in bepaalde situaties als gevolg van wettelijke verplichtingen beperkt zijn.

Wanneer u uw instellingen wilt laten actualiseren, ons wilt verzoeken om uw gegevens uit mailinglijsten te verwijderen of ons een aanvraag wilt sturen, dan kunt u contact met ons opnemen onder info@fleetcor.nl.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder worden verwerkt. De bewaartermijn kan verschillen per soort persoonsgegeven.

Privésfeer van kinderen

De website van FLEETCOR is niet geschikt voor gebruik door kinderen, vooral niet voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Niemand die jonger is dan 13 jaar, zou welke persoonlijke gegevens dan ook beschikbaar moeten stellen of aan fora, chats of online-discussie moeten deelnemen. Minderjarigen (onder 18 jaar) zijn uitgesloten van het aanvragen van e-mails, newsletters, producten en/of diensten op onze websites. Wanneer wij minderjarigen als zodanig geïdentificeerd hebben, zullen wij alle desbetreffende gegevens verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de websites en diensten van FLEETCOR, stemt u ermee in dat wij uw contactgegevens op de in de richtlijn vermelde wijze gebruiken en u verklaart zich bovendien akkoord met alle andere richtlijnen en/of voorwaarden waarover wij u geïnformeerd hebben.

FLEETCOR behoudt zich het recht op toegang tot en doorgifte van contactgegevens en persoonlijke gegevens voor, voor zover dit in overeenstemming is met het geldende recht of voor zover dit gebeurt in het kader van rechtmatige aanvragen door de overheid en bevoegde instanties of op basis van gerechtelijke vonnissen.

Mochten wij in de toekomst wijzigingen in onze privacyrichtlijn aanbrengen, dan zullen wij deze wijzigingen op deze pagina publiceren. Wij roepen alle gebruikers op de pagina regelmatig te bezoeken met het oog op eventuele wijzigingen. Door uw lopende gebruik van deze website geeft u aan dat u akkoord gaat met deze hele privacyrichtlijn en uw voortgezette gebruik van deze website na wijzigingen in de privacyrichtlijn geldt als instemming met die wijzigingen.

Hoe u ons kunt bereiken

Wanneer u geen e-mails, faxen of telefoontjes van FleetCor meer wilt ontvangen, uw informatie wilt bijwerken, een verzoek wilt indienen om uw gegevens te wissen of details over de opgeslagen informatie wilt opvragen, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@fleetcor.nl.

Mocht u nog vragen hebben over deze richtlijn of een bezwaar kenbaar willen maken, dan kunt u contact met ons opnemen

 • door middel van een e-mail aan: info@fleetcor.nl (noem daarbij uw naam en post- of e-mailadres of uw telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen) of
 • door middel van een brief aan onze juridische afdeling: FleetCor Technologieen B.V., Schiphol Boulevard 231, Toren B, 5e etage, 1118 BH Schiphol, Nederland (Zorg ervoor dat wij contact met u kunnen opnemen door uw naam, uw post- of e-mailadres of uw telefoonnummer te vermelden.)

Actualiseringen van de privacyrichtlijn

Wij actualiseren deze richtlijn van tijd tot tijd om veranderingen in onze bedrijfsvoering en activiteiten te weerspiegelen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in de aard en wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, of in de gebruiksdoelen of organisaties, waarvoor en aan wie wij uw persoonlijke gegevens doorgeven, dan zullen wij een mededeling over de desbetreffende wijziging van onze richtlijn op onze website zetten. Blijft u na een herziening van de privacyrichtlijn deze website gebruiken, dan verklaart u zich daardoor akkoord met de herziene richtlijn.

Opheffing en beëindiging

Wij zullen uitsluitend naar eigen inzicht bepalen of er sprake is van een inbreuk op de richtlijnen voor het toegelaten gebruik van onze website. Wanneer er sprake is van een dergelijke inbreuk, zullen wij geëigende, door ons als gepast beschouwde maatregelen nemen.

Elke inbreuk op de richtlijnen voor het toegelaten gebruik geldt als significante inbreuk op de Algemene voorwaarden die de basis voor uw gebruik van onze website zijn, en dit kan ertoe leiden dat wij een of meerdere van de onderstaande maatregelen nemen:

 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente opheffing van uw recht om onze website te gebruiken.
 • een onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van door u naar onze website geüploade materialen.
 • afgifte van een waarschuwing aan u.
 • juridische stappen tegen u om alle ontstane kosten vergoed te krijgen (inclusief - maar niet beperkt tot - een aangemeten schadevergoeding voor administratieve kosten en proceskosten).
 • verdere juridische stappen tegen u.
 • informatieverstrekking aan justitiële instanties, voor zover wij dat noodzakelijk achten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen die plaatsvinden in reactie op inbreuken op deze richtlijnen. De hier beschreven lijst van maatregelen is niet limitatief en wij behouden ons het recht voor verdere stappen te ondernemen indien en voor zover wij dat als noodzakelijk en aangemeten beschouwen.

Wijzigingen van de richtlijnen voor het toegelaten gebruik

Wij kunnen deze richtlijnen voor het toegelaten gebruik op elk gewenst moment herzien door wijzigingen op deze pagina. Wij verwachten van u dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventueel door ons aangebrachte wijzigingen, omdat dergelijke wijzigingen voor u bindend zijn. Enkele van de in deze richtlijnen voor het toegelaten gebruik aanwezige bepalingen kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die op andere gedeelten van onze website gepubliceerd werden.

April 2017

5 Reden om voor een Tankpas te kiezen

BRANDSTOFKOSTEN BESPAREN

Bij een aantal tankpassen kunt u brandstof afrekenen met een korting. Bereken uw korting.

meer

GEEN BIJKOMENDE RENTEKOSTEN

Bij vrijwel alle tankpas aanbieders krijgt u een verzamel factuur voor uw brandstof. U betaalt een keer per week of per maand zonder rentekosten.

MAKKELIJK BELASTING TERUGVORDEREN

Maandelijks ontvangt u een overzichtelijke factuur met aarop de btw. U hoeft geen bonnen meer te bewaren.

meer

EENVOUDIGE ADMINISTRATIE

U kiest zelf bestedingslimieten en heeft altijd inzicht in uw kosten.

MEER DAN ALLEEN BRANDSTOF

Veel tankpas aanbieders bieden extra mogelijkheden zoals: carwash, parkeren en elektrische auto opladen.